W tym artykule zajmę się tematem bezpieczeństwa nieruchomości komercyjnej w czasie kryzysu. Ostatnie lata pokazały, że zarządca nieruchomości jest na pierwszej linii działania w sytuacjach kryzysowych. Kiedy wybuchła pandemia, to zarządcy nieruchomości odpowiadali za szczególne bezpieczeństwo w budynkach, za wprowadzenie procedur i odpowiedniego przygotowania budynków do reżimu sanitarnego.

Dzisiaj wszyscy jesteśmy zaangażowani w pomoc uchodźcom z Ukrainy.  Dostosowuje się budynki biurowe na domy noclegowe dla uchodźców, wykorzystuje budynki na zbieranie paczek, czy w inny sposób. Jako naród i kraj stanęliśmy na wysokości zadania. Jednak nie o tym chcę dzisiaj pisać. W tym artykule chcę zwrócić uwagę na bezpieczeństwo nieruchomości, którymi zarządzamy w sytuacji zagrożenia. Ważne, żebyśmy w ferworze pomocy naszym braciom z Ukrainy zadbali również o nas, o nasze bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo nieruchomości i tym samych tyvh, którzy i nas znaleźli bezpieczny dach nad głową.

Działania prewencyjne i zabezpieczające są bardzo ważne i pamiętajmy o tym, że mogą uratować czyjeś życie. Kiedy byłam w Nowym Jorku we wrześniu 2011 w trakcie przygotowań do obchodów 10 rocznicy ataku na Word Trade Center, wszystkie służby były postawione w stan gotowości. Budynek i jego otoczenie było sprawdzane po kilkakroć, kontrolowane były systemu awaryjne, pożarowe i  przeprowadzane ćwiczenia ewakuacyjne. Pamiętam inną sytuację, rozgłaszaną przez media – kiedy w czasie trzęsienia ziemi w Japonii, dzieci ze szkoły zostały uratowane. Pomogło im to, że wcześniej były przygotowane i wyuczone odpowiedniego zachowania w czasie zagrożenia i ewakuacji.

Dzisiaj, kiedy u naszych sąsiadów toczy się wojna, zarządcy nieruchomości, powinni zadbać w sposób szczególny o bezpieczeństwo budynków i przebywających w nich ludzi.

Poniżej przedstawię kilka propozycji działań prewencyjnych dla zarządców i właścicieli nieruchomości w następujących obszarach:

  • Weryfikacja służb budynkowych,
  • Sprawdzenie wyposażenia,
  • Sprawdzenie zabezpieczenia systemów budynkowych,
  • Wyznaczenie miejsca na schron w budynku,
  • Wyznaczenie koordynatora działań u każdego z najemców,
  • Przeprowadzenie dodatkowych ćwiczeń ewakuacyjnych,
  • Weryfikacja polis ubezpieczeniowych.

 Weryfikacja służb budynkowych

W pierwszej kolejności, warto by było sprawdzić personel zajmujący się nieruchomością pod kątem posiadanych przez pracowników umiejętności oraz szkoleń. Po pierwsze, czy są osoby przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy i przysposobienia obronnego. Po drugie, czy wszystkie osoby z serwisów znają teren nieruchomości, mają aktualne szkolenia przeciwpożarowe i brały udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych.

Sprawdzenie wyposażenia

Warto skontrolować, czy apteczki budynkowe są w pełni wyposażone, czy leki w apteczce nie są przeterminowane. Dodatkowo można zakupić zapas środków na opatrunki oraz do dezynfekcji i opatrywania ran, środki przeciwbólowe i uspakajacie. Równolegle warto poprosić najemców o sprawdzenie ich apteczek podręcznych (każdy pracodawca zgodnie z BHP powinien posiadać na wyposażeniu apteczkę), ale w tej sytuacji warto ją doposażyć.

Na wypadek braku prądu i nie zadziałania systemów komunikacji, do budynku, do wykorzystania przez ochronę  warto zakupić latarki i zapas baterii.  Jeżeli ochrona nie posiada tuby do wygłaszania komunikatów, to ten zakup też powinien znaleźć się na liście. Można zastanowić się nad wyposażeniem ochrony w maski przeciwgazowe, ewentualnie inne sprzęty do wykorzystania w sytuacji zagrożenia.

Sprawdzenie zabezpieczenia systemów budynkowych

Kolejnym bardzo ważnym elementem jest sprawdzenie wszystkich instalacji i urządzeń budynkowych, zawłaszcza tych służących bezpieczeństwu budynku.

Zatem konieczne jest sprawdzenie zabezpieczenia systemów budynkowych, które są  podłączone do Internetu pod kątem przeciwdziałania cyberatakom oraz zadbania o kopie danych.

Sprawdzenie generatorów i agregatów prądotwórczych, czy w pełni działają. Ewentualny zakup zapasu ropy czy benzyny, oczywiście po konsultacji ze strażakiem budynkowym o możliwości bezpiecznego składowania substancji łatwopalnych w budynku.

Sprawdzenie akumulatorów w UPS -kiedy był przegląd i wymiana baterii. Jeżeli wypada na ten rok, może warto przyspieszyć te prace.

Sprawdzenie wszystkich systemów bezpieczeństwa pożarowego w szczególności DSO, systemu oddymiania, Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz gaśnic.

Systemy w dobrze zarządzanych budynkach, są na pewno sprawne. Jednak warto sprawdzić ich działanie niezależnie od harmonogramu przeglądów.

Wyznaczenie miejsca na schron w budynku

Być może ktoś powie, że to są działania za wczesne. Jednak jestem zdania, że warto być przygotowanym nawet na ten najczarniejszy scenariusz. Dlatego też,  w mojej propozycji działań prewencyjnych jest wyznaczenie miejscu na schron w podziemiu budynku. Sprawdzenie możliwości przebywania tam ilości osób. Jeżeli właściciel wyrazi zgodę, to można by się pokusić o zakup ciepłych kocy, karimat i ewentualnie zapasu wody.

Wyznaczenie koordynatora działań u każdego z najemców 

Kiedy już sprawdzimy budynek pod każdym kątem, warto zorganizować spotkanie z najemcami, poprosić ich o wyznaczenie koordynatorów do zarządzania kryzysowego. Każdy najemca powinien przekazać zarządcy i ochronie budynku listę osób do działania w sytuacji zagrożenia z podaniem numeru telefonu.

Ustalenie wspólnych działań pomiędzy zarządcą, najemcami i służbami budynkowymi oraz wyznaczenie osób do koordynacji i zarządzania całością.

Przygotowanie i przeszkolenie pracowników najemców w zakresie ewakuacji i sposobu zachowania w sytuacji kryzysowej

Przeprowadzenie dodatkowych ćwiczeń ewakuacyjnych

Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych ze 100% procentowym zaangażowaniem najemców i wszystkich służb budynkowych.  Niezależnie od tego, czy ćwiczenia były przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, warto je przeprowadzić teraz, a jeżeli byłaby zgoda najemców, nawet raz w miesiącu. Ćwiczenia mają na celu wyuczenie nawyku prawidłowego zachowania w czasie ewakuacji.

Można rozważyć przeprowadzenie ćwiczeń w dwóch sytuacjach – ewakuacja do puntu zbiórki oraz ewakuacja do wyznaczonego miejsca na schron. Uczulenie najemców o potraktowanie ćwiczeń priorytetowo.

Weryfikacja polis ubezpieczeniowych

Warto sprawdzić, czy w polisach ubezpieczających nieruchomość są zapisy zabezpieczające właściciela nieruchomości na wypadek wojny lub czy są zawarte polisy od terroryzmu. Dobrze, żeby polisy jeszcze raz zweryfikował broker pod kątem wyłączeń i ograniczeń.

Oczywiście lista działań prewencyjnych może być dłuższa, te które pokrótce opisałam powyżej wydają mi się najważniejsze i priorytetowe.

Życzę w tym czasie wszystkim moim koleżankom i kolegom z branży nieruchomości wiele spokoju i dystansu do tego, co się dzieje na zewnątrz. Mam też nadzieję, że niezależnie, czy powyższe działania zostaną wprowadzone przez Was w życie, okażą się zbędne, bo sytuacja kryzysowa przerodzi się w pokój.